Ładowanie...

Wybrane dane finansowe

(w tys. zł)
WYBRANE DANE FINANSOWE * 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 7 363 43 883  52 396 41 359 59 529 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 784 (9 307)  2 631 (5 232) 1 305 
EBITDA 32,685 (3 323)  5 378 (4 105) 2 090 
Zysk (strata) netto 25 256 (10 519)  61 (7 371) 1 027 
Aktywa razem 101 454 49 475  58 864 45 840 55 985 
Kapitał własny 77 946 16 005  25 093 24 639 32 658 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 508 33 470  33 771 21 201 23 416 
Liczba akcji 7 334 500 7 284 500  7 284 500 7 284 500 7 284 500 

 

* Dane skonsolidowane Grupy LARQ za okres 2011-2015.
Za rok 2016 dane jednostkowe LARQ S.A. jako „jednostki inwestycyjnej”.