Ładowanie...

Wybrane dane finansowe

(w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE *

2018

2017

2016

2015

2014

Przychody ze sprzedaży

451

932

5 136

43 883 

52 396

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(14 446)

45 885

31 784

(9 307) 

2 631

EBITDA

(14 230)

46 456

32 355 

(3 323)

5 378

Zysk (strata) netto

(13 176)

35 550

32 150 

(10 519)

61

Aktywa razem

134 585

152 274

102 204 

49 475

58 864

Kapitał własny

120 669

136 439

93 742 

16 005

25 093

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

13 916

15 836

8 461

33 470 

33 771

Liczba akcji

7 992 833

7 767 833

7 334 500

7 284 500 

7 284 500

 

* Dane skonsolidowane Grupy LARQ za okres 2014-2015.
Począwszy od roku 2016 dane jednostkowe LARQ S.A. jako „jednostki inwestycyjnej”.