Ładowanie...

Ład korporacyjny

STATUT SPÓŁKI

ZARZĄD

RADA NADZORCZA

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

REGULAMINY

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN ODPOWIEDNIO W ZARZĄDZIE I W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT

INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZOWANYCH KOSZTÓW JAKIE PONIESIE SPÓŁKA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W SPÓŁCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

INFORMACJA O TREŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W SPÓŁCE REGUŁY DOTYCZĄCEJ ZMIENIANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

RAPORTY BIEŻĄCE

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY WYPŁACONEJ PRZEZ LARQ S.A. W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT OBROTOWYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POLITYKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE W LARQ S.A.

SCHEMAT PODZIAŁU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI POMIĘDZY CZŁONKÓW ZARZĄDU LARQ S.A.

INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJI I ZASAD ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

 

DOBRE PRAKTYKI

 

Spółka CAM Media S.A. zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, z wyłączeniem zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom mozliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Raporty dotyczące stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego w kolejnych latach obrotowych zawarte są każdorazowo w odpowiednim Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym.